رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود

@شهره, 10 دقیقه ی پیش

ترجمه و راستچین توسط شهره © 2015

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود

شهره شادمان, مدیرکل

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود.

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود

ترجمه و راستچین توسط شهره © 2015

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود.

Michael Jonson

شهره شادمان

مدیرارشداجرایی

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود

Mike Brin

شهره شادمان

مدیرفنی

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود.

Rayan Green

شهره شادمان

کارگردان هنری

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود

ترجمه و راستچین توسط شهره © 2015

ترجمه و راستچین توسط شهره © 2015

ادرس

کرج میدان شهدا بن بست شریعتی,
ایران

تلفن

پشتیبانی: +777 (100) 1234 (10 صبح الی 6 بعدازظهر)

مدیر: +777 (100) 1243 (11 ظهر الی 6 بعدلز ظهر)

ادرس ایمیل

پشتیبانی: support@example.com

مدیر: chief@example.com

ترجمه و راستچین توسط شهره © 2015

ترجمه و راستچین توسط شهره © 2015

ترجمه و راستچین توسط شهره © 2015

رضایت مشتری

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود

نظرات

شهره شادمان, 03.11.2012, 10:45

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود

شهره شادمان, 03.11.2012, 10:50

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود

شهره شادمان, 03.11.2012, 10:55

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود

شهره شادمان, 03.11.2012, 10:59

رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود

ارسال پاسخ